TexCare®    Salgs og leveringsbetingelser

Generelt:

Nedenstående almindelige salgs og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud og salgsaftaler i det omfang ændringer af en eller flere bestemmelser heri ikke særskilt er bekræftet af TexCare (i det følgende TC).

Leveringstid:

Leveringstiden er fastsat under forbehold af at force majeure ikke forhindrer leveringen til det aftalte tidspunkt (tidsrum), samt at denne heller ikke forhindres ved forsinkelse af nødvendige leverancer eller uforudsete forsinkelser i fabrikation.

Kan TC ikke overholde den aftalte leveringstid skal TC uden ugrundet ophold give køberen skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen, samt så vidt muligt det tidspunkt, da levering påregnes at finde sted. Ved væsentlige forsinkelser er køber berettiget til at hæve handlen, hvis TC ikke foretager levering inden 8 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom, men køber kan herudover ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. Han kan således ikke kræve erstatning for direkte eller indirekte tab herunder driftstab, avancetab eller andet. Kan TC levere en del, er køber forpligtet til at aftage leverancen samt at erlægge betaling for det leverede i overens-stemmelse med aftalen.

Priser:

Alle priser er i danske kroner frit leveret til den med køber aftalte adresse. Køber er forpligtet til indtil levering at acceptere ændringer i prisen som følge af forøgede omkostninger for TC som følge af ændringer i told, afgifter og lignende. For stigning i valutakurs dog kun, hvad der dokumenteret overstiger 5% fra aftalens indgåelse. TC er kun bundet af priser, som fremgår af skriftlige ordre-bekræftelser. 

Betaling:

Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske i henhold til den skriftlige ordrebekræftelse.
Ved betaling efter betalingsdag er TC berettiget til fra fakturadato at beregne sig en morarente på 2 % pr. påbegyndt måned. Enhver forsinkelse af betaling giver TC ret til at tilbageholde yderligere levering. Køber er på intet tidspunkt berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav, herunder krav hidrørende fra reklamationer eller garantiforpligtelser.

Reklamation:

Umiddelbart efter levering påhviler det køberen at foretage en grundig undersøgelse af leverancens kontraktmæssighed. Såfremt køberen ved denne undersøgelse konstaterer mangler, er han forpligtet til omgående at reklamere herover, og han kan ikke senere påberåbe sig sådanne mangler, der burde være konstateret ved den pågældende undersøgelse. Såfremt det leverede er behæftet med mangler i mærkning eller kvalitet har TC ret til at udbedre det manglende indenfor en rimelig tidsfrist, eller foretage omlevering.
Såfremt det leverede er behæftet med antalsmangler, kan køber kun kræve det manglende krediteret, såfremt den manglende mængde ikke kan leveres indenfor en rimelig frist. Køber kan ikke kræve det manglende leveret såfremt det er forbundet med uforholdsmæssigt store ekstraomkostninger for TC at hjemtage manglende antal. TC har intet ansvar ud over det i nærværende betingelser hjemlede. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab.

Force majeure:

Såfremt mindst en af følgende omstændigheder i Danmark, i produktionsland eller transitland hindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld, fritages TC for pligten til levering, omlevering, efterlevering, samt for pligt til at betale erstatning eller forholdsmæssig afslag: Arbejdskonflikt og enhver anden konflikt, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmuligheder, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Produktansvar:

TC er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af TC eller andre, som han har ansvaret for. TC er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom, løsøre eller andet. Ej heller for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet.

Værneting:

Alle tvistigheder og uoverensstemmelser vedr. aftaler hvor disse leveringsbetingelser er gældende, afgøres af de almindelige domstole på grundlag af dansk rets almindelige regler. Som værneting anvendes efter TC's valg Retten i Randers eller Sø-og Handelsretten i København.

HOME

  
  HANDELSBETINGELSER   COPYRIGHTS   KONTAKT  

SIDST OPDATERET DEN 19. maj 2007 - COPYRIGHT Quaffer DENMARK